سرعت بالا راه ساخت و ساز

نرم افزار بلوک های زنجیره ای

بلوک های زنجیره ای مورد استفاده در ساخت و ساز

ساخت و ساز راه بالا محتوای مهم در توسعه کشور است. 

با توجه به ویژگی های ساخت و ساز از راه سرعت بالا و الزامات تطابق آن، بسیاری از پل بالا اسکله در ساخت و ساز بزرگراه ظاهر شد.

برای حل مشکل ساخت و ساز، در مرکز هر اسکله، یک پرتو مسطح در امتداد پل و چسبیدن دو بلوک های زنجیره ای برای جلوگیری از پلت فرم از کج کردن و تثبیت شده است.